Registrera Domän Forum

Full Version: Svenskarna och internet 2019
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Rapporten Svenskarna och internet är en högtidsstund för alla som intresserar sig för digitalisering och svenska folkets liv på nätet. Årets upplaga av rapporten blir tillgänglig på nätet den 15 oktober.

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internat- ionellt forskningsprojekt där ett trettiotal länder deltar. Sedan år 2010 är Internetstiftelsen huvudman för den svenska studien. Rapporten baseras på intervjuer utifrån ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige.

På följande länk kan du läsa mer och ta del av rapporten från Internetstiftelsen när den släpps, https://svenskarnaochinternet.se